Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Marquant Groep B.V., gevestigd te Leek.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aan de hand van de beheerovereenkomst die met uw VvE is afgesloten, verwerken wij de
persoonsgegevens van u.

 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Bankrekeningnummer
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie of telefonisch

 

Verwerkingsdoelen alsook rechtmatige grondslag

Onze verwerkingsdoelen alsook de rechtmatige grondslag treft u aan in bijlage 2, het
verwerkingsregister. In dit register staat duidelijk uitgelegd voor welke doeleinden persoonsgegevens
worden verwerkt.

 

Hoe lang we gegevens bewaren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden/zijn verzameld.

 

Delen met anderen

Zonder uw toestemming verstrekken wij de persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk
is voor de uitvoering van de beheerovereenkomst die wij met uw VvE hebben afgesloten, tenzij wij
wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden.
Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij – indien nodig – een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid
van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te corrigeren of te
verwijderen. Dit laatste uiteraard tenzij wij op grond van de beheerovereenkomst, de AVG en de wet
niet gehouden zijn deze inzage te verschaffen en/of persoonsgegevens te verwijderen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar contact@Marquantgroep.nl. Om
er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en
Burgerservicenummer (BSN) te anonimiseren (door deze bijvoorbeeld zwart te markeren). Wij zullen
zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op uw verzoek reageren.

 

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik,
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te
gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik of overtreding van de AVG, neem dan contact met ons op.

 

Samenwerkingsovereenkomst

In deze overeenkomst staan de afspraken vermeld tussen de VvE en Marquant Groep B.V.. Meer
informatie hierover kunt u lezen in Samenwerkings- en verwerkersovereenkomst Marquant Groep B.V..

 

Wijziging van de privacyverklaring

Wij passen ons privacy beleid (indien nodig) van tijd tot tijd aan om het up-to-date te houden. Op de
website zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen.